Home » voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden 

 

Definities

 

De coachingpraktijk :  Samen lukt het

De coach:  samen lukt het
De clïent: De contractpartner van samen lukt het
De opdracht: De overeenkomst van Samen lukt het  tot het leveren van diensten aan de clïent.

 

2:      Toepasselijkheid

 

a: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, contracten, werkzaamheden en overeenkomsten die verband houden met het leveren van diensten door de coach in opdracht van de clïent of in opdracht van diegene(n) die door de clïent gemachtigd zijn een opdracht uit te geven namens hem. Eventuele voorwaarden van de clïent zijn slechts dan bindend, wanneer ze uitdrukkelijk in de offerte of aanbieding geldig zijn verklaard. Zo dit niet gebeurd is wijst de coachingpraktijk deze voorwaarden af.

 

3.      Contractvorming

 

a: De uitgegeven aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die tot die datum van de clïent ontvangen is. De juistheid van deze informatie en de geldigheid daarvan is de verantwoordelijkheid van de clïent. De offerte heeft uitsluitend het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het behalen van het beoogde resultaat niet binnen de invloedssfeer van de coach  ligt. De coach heeft jegens de organisatie van de clïent dan ook geen verantwoordelijkheden of beslissingsbevoegdheden en aanvaardt derhalve geen opdrachten met resultaatverplichting, tenzij dit expliciet en welomschreven geregeld is binnen de offerte of aanbieding. De clïent aanvaardt dat een veelheid aan factoren het werk van de coach beïnvloedt en dat de verantwoordelijkheid voor de voortgang bij de clïent ligt. Hierdoor zal de duur van de opdracht in onderling overleg beoordeeld dienen te worden, tenzij in de offerte of een aanbieding een expliciete afspraak hierover is vastgelegd.

 

b: De offerte of aanbieding geeft duidelijkheid over het honorarium , kosten voor materiaal en hulpmiddelen, etc. Zijn deze kosten niet expliciet geregeld binnen de aanbieding, dan behoudt de coach zich het recht voor deze kosten afzonderlijk door te belasten aan de clïent. De coachingpraktijk behoudt zich het recht voor om de tarieven voor de werkzaamheden jaarlijks aan te passen.

 

C: Voor online-coachingsopdrachten is de vooruitbetaling tevens de opdrachtbevestiging.

 

4.      Uitvoering opdrachten

 

a: Alle werkzaamheden ten behoeve van cliënt worden na overleg met en in opdracht van de cliënt en na goedkeuring door de coachingpraktijk volgens het geldende (uur)tarief alsmede de voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht.

 

b: De coachingpraktijk stelt de cliënt voordat een zaak in behandeling wordt genomen van het betreffende (uur)tarief op de hoogte. In dit (uur)tarief zijn niet begrepen de overige kosten,  zoals andere nader overeengekomen kosten. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de cliënt in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.

 

c: Alle opdrachten van cliënten beschouwt de coachingpraktijk als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

           

d: De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

 

e: De coachingpraktijk is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt, door te verwijzen naar derden, indien dit de client ten goede komt. Altijd na overleg met de client.

 

fDe coachingpraktijk  is gerechtigd om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota (vooruitbetaling) te sturen die per omgaande dient te worden voldaan.

 

g: De clïent verstrekt tijdig alle informatie en documenten die nodig zijn voor een goed verloop van de dienstverlening. Ook zal door de clïent tijdig capaciteit van de juiste functionarissen vrijgemaakt worden indien dit voor het uitvoeren van de opdracht nodig is. Hiervoor dient de clïent tijdig medewerking te verlenen om deze capaciteit in te plannen. Voor afspraken bij de opdrachtgever op kantoor of elders ten behoeve van een project, wordt minimaal 1 dagdeel (=4 uur) in rekening gebracht. De coachingpraktijk behoudt zich het recht voor om afspraken, die binnen 10 werkdagen voor de geplande datum door de opdrachtgever worden af- of uitgesteld, in rekening te brengen.

 

h: De benodigde middelen op locatie van de opdrachtgever (ruimte, telefoon, fax, kopieer faciliteiten) dienen kosteloos ter beschikking te worden gesteld, tenzij in de offerte anders is geregeld. De coachingpraktijk is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en informatie van de opdrachtgever jegens derden. De coachingpraktijk in het kader van de opdracht alle nodige maatregelen treffen om deze vertrouwelijkheid te waarborgen. Evenzo zal de opdrachtgever eventuele systemen en technieken, die intellectueel eigendom zijn van de coach met de nodige vertrouwelijkheid behandelen.

 

i: Cliënt zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. De coachingpraktijk is niet aansprakelijk voor de door haar gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van door de cliënt onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

 

j: De coachingpraktijk staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

 

k: Met betrekking tot coachingsopdrachten handelt de coachingpraktijk in overeenstemming met de Ethische Gedragscode van de NOBCO zoals in de laatst bekende versie gepubliceerd. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend.

 

5.      Wijziging opdrachten

 

a: Mocht de clïent gedurende de looptijd van de opdracht wijzigingen willen aanbrengen in de opdracht, dan zal in goed overleg gezocht worden naar de beste wijze om dat door te voeren. Het is aan de coach om te beoordelen of e.e.a. binnen het concept van de opdracht valt of dat het aanvullingen betreft die apart geoffreerd moeten worden. 
De coach behoudt zich het recht voor om wijzigingen, die naar zijn oordeel een nadelige invloed hebben op het beoogde eindresultaat of op de voortgang van de opdracht te weigeren. De verwerking van meer en minderwerk in de facturen zal op urenbasis geschieden, tenzij hierover andere (aanvullende) afspraken op schrift zijn gesteld.

 

6.       Online Coaching

 

a: Indien de online-clïent die gebruik maakt van de chat coachingsdiensten van de coachingpraktijk, zich niet op het afgesproken tijdstip aanmeldt , zal er geen restitutie plaatsvinden. De coachingpraktijk zal die dag beschouwen als een dag waarop een 60-minuten sessie heeft plaatsgevonden.

Op tijd afgezegde afspraken kunnen worden verzet naar een ander tijdstip.

 

b: Indien technische problemen of anderszins de coachingpraktijk verhinderen op het afgesproken tijdstip een chatsessie  te voeren, zal de coach dit via e-mail aan de clïent doorgeven. In dit geval zal er een nieuwe afspraak gemaakt worden.

 

c: Door het aangaan van een online coachingstraject en na betaling van het voorschotbedrag van de door de clïent gekozen termijn, verklaart de clïent op de hoogte te zijn van artikel 6 uit deze Algemene Voorwaarden.

 

d: Alle artikelen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle online-diensten aangeboden door het coaching- en adviesbureau.

 

7.      Voortijdige beëindiging opdrachten

 

a: De clïent en de coach kunnen de opdracht eenzijdig voortijdig beëindigen, indien een van beide partijen van mening is dat de opdracht niet meer kan worden uitgevoerd conform de ondertekende aanbieding, offerte of overeenkomst en eventuele later toegevoegde afspraken of specificaties. Het al dan niet volgens planning uitvoeren van enkele activiteiten geeft de clïent niet het recht om de opdracht voortijdig eenzijdig op te zeggen. Anderzijds dient de coach met feiten en omstandigheden te maken te krijgen, die het uitvoeren van de opdracht onmogelijk maken of ernstig hinderen, voordat deze het recht heeft de opdracht eenzijdig voortijdig op te zeggen. Hierbij behoudt de coach zich het recht voor te beoordelen of het voortzetten van de opdracht in redelijkheid kan worden gevergd of niet.

 

b: Bij opzegging dient een termijn van 1 maand in acht genomen te worden en opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Indien het uitvoeren van werkzaamheden tijdens de opzegtermijn niet haalbaar of uitvoerbaar is, behoudt de coach zich het recht voor het honorarium voor de in deze opzegtermijn geplande activiteiten in rekening te brengen.

 

c: De coachingpraktijk is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.

 

d: In geval een van beide partijen in een faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht de opdracht eenzijdig op te zeggen, zonder inachtneming van de opzegtermijn.

 

8.      Betaling

 

a: Het honorarium en alle overige kosten, zoals vastgelegd in de offerte of die doorbelast kunnen worden, worden gefactureerd. Met betrekking tot coachingsopdrachten geldt dat de werkzaamheden slechts dan aangevangen worden als het honorarium, of een deel daarvan zoals vastgelegd in de offerte, zijn betaald

 

b: Betaling dient zonder korting te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Na deze datum zal wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt de coachingpraktijk zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 200,--.

 

C: Vooruitbetaling is vereist voor alle online-diensten van de coachingpraktijk. Tarieven zijn vooraf bij de clïent bekend. Vooruitbetaling betekent dat de clïent akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en de tarieven opgesteld door de coachingspraktijk.

De chachingpraktijk verplicht zich na de vooruitbetaling tot het leveren van de overeengekomen diensten voor de termijn die is afgesproken en is bevestigd aan de clïent.

 

9.      Aansprakelijkheid

 

a: De coachingpraktijk is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de coach van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van de coachingsactiviteiten of bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd en eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan die het directe gevolg is van verwijtbaar gedrag van de coach.

b: De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen en/of verwijtbaar gedrag wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat voor de opdracht is ontvangen. In geval een opdracht een looptijd heeft van meer dan een half jaar, beperkt zich de aansprakelijkheid tot het bedrag wat in een half jaar als honorarium is ontvangen.

 

c: Eventuele schade dient binnen een jaar na het ontdekken te worden gemeld, bij gebreke waarvan de clïent zijn rechten heeft verwerkt.

 

d: De coachingpraktijk  is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade, noch voor schade geleden door derden. Hiervoor dient de clïent de coachingpraktijk te vrijwaren.

 

e: De toepassing en het gebruik van de gegeven adviezen zijn geheel voor risico van de clïent.

 

f: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

g: De coachingpraktijk  is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

h: Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien de coachingpraktijk geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 

10:     Privacy

 

(Online) coaching bij het coachingpraktijk is vertrouwelijk. De cliënt zelf bepaalt wie van de coaching op de hoogte is. Informatie over de coaching – ingevulde vragenlijsten, uitgevoerde opdrachten, reacties van de coach – maken deel uit van het dossier. De cliënt bepaalt wie inhoudelijk over de voortgang van het traject wordt geïnformeerd.Administratieve informatie wordt door de coachingpraktijk opgeslagen en staat ter beschikking aan de partijen die daar – om redenen van betaling en controle – recht op hebben. De (elektronische) communicatie tussen cliënt en coach is strikt vertrouwelijk. Er wordt geen informatie over een traject aan derden verstrekt. Uitgezonderd zijn een wettelijke plicht en opgave door de cliënt. Alle gegevens worden gedurende drie jaar bewaard door de coachingpraktijk en blijven beschikbaar voor de cliënt.

 

11.       Intellectueel eigendom

 

a: Het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendom berust bij de coachingpraktijk. Alle modellen, software, voorbeelden, systematieken die gebruikt worden in het kader van de opdracht, en die van nature niet gerelateerd zijn aan de organisatie van de clïent, blijven eigendom van de coachingpraktijk. De clïent mag er gebruik van maken in het kader van de opdracht echter zal zich onthouden van publicatie of te gelde maken van deze informatie en modellen. Openbaarmaking kan alleen geschieden na schriftelijke toestemming van de coachingpraktijk.

 

12.      Toepasselijk recht

 

a: Op deze voorwaarden en elke overeenkomst die onder vermelding van deze voorwaarden gesloten wordt is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij in de aanbieding, offerte of overeenkomst expliciet anders is geregeld. In geval van een eventueel geschil zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de coachingpraktijk zijn vestigingsplaats heeft.